Aanmelden leerling

Voor het aanmelden van leerlingen of een kennismakingsbezoek kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij vertelt het een en ander over de school en geeft een rondleiding. Tevens regelt ze de inschrijving en kan uw eventuele vragen meteen beantwoorden. U krijgt een uitgebreid informatiepakket mee zodat u thuis alle besproken informatie zelf nog eens kunt nalezen. Vierjarigen mogen, voordat ze 4 jaar worden, 3 dagdelen meedraaien.

Uiteraard mag één van de ouders hier de eerste keer een poosje bij aanwezig zijn. 

Aanmeldprocedure

Alle kinderen kunnen aangemeld worden bij onze school, met uitzondering van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen die de fysieke veiligheid van anderen in gevaar brengen. Voor kinderen met een IQ lager dan 75 hebben we binnen de onderwijsgroep een ander aanbod. Voor kinderen met een IQ lager dan 75 hebben we een ander aanbod binnen onze onderwijsgroep.

Voor aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van de school. We ontvangen u graag voor een eerste kennismakingsgesprek en u krijgt een rondleiding door de school. Wilt u vervolgens overgaan tot aanmelden van uw kind, dan zien we deze schriftelijke aanmelding graag uiterlijk op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden tegemoet. Dit geeft ons de tijd om samen met u te kijken of uw kind zonder aanvullende informatie geplaatst kan worden op school. Mocht dat het geval zijn, dan schrijven we uw kind in en krijgt u een melding van inschrijving van ons. Bij een verhuizing raden we u aan om uw kind minimaal 10 weken van te voren in te schrijven op onze school, zodat hij of zij direct na de verhuizing kan instromen!

Aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag

Geeft u in uw schriftelijke aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. We nodigen u uit om een vervolggesprek met ons aan te gaan. Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan worden. Om duidelijk in beeld te krijgen waar de ondersteuningsbehoefte zit vullen zowel de ouders, als de voorschoolse voorziening het Vraag Profiel Instrument in. De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het dossier, de advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject. Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum zelf kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van inschrijving van ons.

Wat gebeurt er als uw kind niet plaatsbaar is op onze school?

Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons op school dan gaan we, in overleg met u als ouders, op zoek naar een passende school. Het bestuur heeft hierin een zorgplicht en er zijn twee opties mogelijk. De school bespreekt met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Het kan dan zijn dat uw kind welkom is op een andere basisschool die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Ook kan het zijn dat uw kind wordt aangemeld bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het SBO (Speciaal Basisonderwijs) Na het onderzoek naar de passende school doet de school (in samenwerking met het Zorg Advies Team) u een schriftelijk aanbod voor een school die uw kind wel de juiste ondersteuning kan bieden en die bereid is om uw kind toe te laten. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van uw kind, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding.Hoe zorg ik dat mijn kind na onze verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing zoals hier boven beschreven. De ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind wordt  dan tijdelijk ingeschreven op de school van aanmelding. 

Mijn kind heeft het Nederlands als tweede taal. Kan die naar ’t Fonnemint?

Kinderen die thuis niet de Friese of Nederlandse taal of een dialectische variant daarvan spreken, worden eerst geplaatst op de Toverbal. Dit is onze nevenvestiging voor leerlingen die zogezegd het Nederlands als tweede taal hebben (NT2-leerlingen). Op de Toverbal vindt een taalinjectie van meestal een jaar plaats. De NT2-kinderen kunnen door dit jaar goed meedraaien op een reguliere basisschool als de onze.

Wat volgt na de aanmelding en inschrijving van uw kind?

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het in totaal 3 dagdelen proefdraaien op school. Kinderen die later dan de leeftijd van 4 jaar instromen, kunnen een dag komen meedraaien in hun nieuwe groep.

Het volledige aanmeldformulier kunt u aanvragen via de school, telefonisch of via het e-mailadres. Hiernaast vindt u een verkort aanmeldingformulier dat u ook in kunt vullen en op kunt sturen. Vanwege de AVG mogen we het volledige formulier niet plaatsen op de website. Bij een eventuele inschrijving krijgt u dan het volledige formulier mee.