Werkwijze

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

We volgende de ontwikkeling van de kinderen door hen en hun dagelijkse werk te bekijken en te beoordelen.

De methodegebonden toetsen gebruiken wij om te kijken of de leerling de aangeboden leerstof heeft begrepen. Alle gegevens verzamelen we in een digitaal leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden de kinderen twee maal per jaar getoetst middels de CITO-toetsen. De gegevens van deze onafhankelijke toetsen leggen we vast in het digitale leerlingvolgsysteem van CITO. Hiermee volgen en vergelijken we de ontwikkeling en de vorderingen op landelijk niveau van de leerlingen gedurende de schoolperiode.

Observaties in de klas brengen de sociale vaardigheden van de kinderen in beeld.  We gebruiken hiervoor ook de methode Kwink, Viseon en tevredenheidsonderzoeken van Vensters voor Verantwoording. In de kleutergroepen geeft Kleuter in Beeld inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het leerlingendossier en  de leerlingbespreking

Regelmatig zijn er leerlingbesprekingen. Dit zijn vergaderingen waarin de zorgleerlingen en de leerlingen bij wie iets opvallends is gesignaleerd, worden besproken. Aandachtspunten zijn: algemeen welbevinden, sociale vaardigheden en de vorderingen op de diverse vakken.
Tegen het einde van het schooljaar zijn er leerlingbesprekingen die specifiek zijn toegespitst op overgaan of doubleren.  Bij deze besprekingen zijn de betreffende leerkrachten aanwezig, alsmede de Intern Begeleider en directeur.
De uiteindelijke beslissing van overgang of doubleren ligt bij het team en is niet voor beroep vatbaar. Uiteraard worden de betrokken ouders nauwgezet geïnformeerd en is er al geruime tijd sprake van overleg.

Vorderingen en bijzonderheden als incidentenmeldingen en onderzoeken van leerlingen, worden toegevoegd in het administratiesysteem ParnasSys. Twee maal per jaar vertrekt de school een rapport met een samenvatting van de vorderingen.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel, dat aangeeft welke ondersteuningsmogelijkheden aan kinderen geboden kunnen worden. Dit schoolondersteuningsprofiel ingevoerd is n.a.v. de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Het schoolondersteuningsprofiel geeft de grenzen aan onze zorg aan. Wanneer we die grens bereiken op school, gaan we in overleg met ouders op zoek naar een school die wel de juiste ondersteuning kan bieden. U kunt hierbij denken aan de Skelp in Drachten, de Caleidoscoop in Leeuwarden of De Bolder in Franeker.

Het Schoolondersteuningsprofiel vindt u bij Praktische Informatie. In de Schoolgids aldaar kunt u ook lezen wanneer uw kind op o.b.s. 't Fonnemint terecht kan.