Visie en missie

Onze visie

't Fonnemint is de basis om te groeien.
Obs 't Fonnemint is een school die open staat voor iedereen.
Wij bieden een gestructureerde, veilige en inspirerende leeromgeving, waarin het kind cognitief, sociaal-emotioneel en creatief groeit.

Onze missie

Met onze onderwijsdoelen willen wij kenbaar maken waar we als 't Fonnemint voor staan en wat we willen bereiken wanneer de kinderen aan het einde van groep 8 onze school verlaten.

Ons onderwijs richt zich op:

  • Het geven van onderwijs op maat zodat alle leerlingen van onze school zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het voor hun passend vervolgonderwijs;
  • Het beste uit ieder kind halen. We vinden kennis en vaardigheden zeer belangrijk en daarnaast hebben we ook oog voor de creativiteit van het kind en de omgang met anderen. We willen dat elk kind op 't Fonnemint lekker in zijn vel zit en met plezier naar school gaat;
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen zodat ze later actieve, betrokken en zelfstandig denkende mensen worden;
  • Een veelzijdige ontwikkeling van ieders talenten;
  • De geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen.

Onze pijlers: een traditionele school met modern onderwijs

O.b.s. ’t Fonnemint levert maatwerk, geeft persoonlijke aandacht en biedt veiligheid binnen de geborgenheid van het leerstofjaarklassensysteem. Met dat systeem onderscheiden we ons in een onderwijswereld die zoekt naar nieuwe manieren om de individuele leerling maximale aandacht te geven. Wij vinden dat wij dat kunnen door in het traditionele systeem binnen de veiligheid van de vaste groep te differentiëren in niveau en talent.

Onze pijlers zijn:

  • Veilig leren en leven
  • Samen werken, leren en leven,
  • Zelfstandig werken en leren.

Onze school heeft van de GGD het vignet De Gezonde School gekregen vanwege haar inzet op het gebied van de sociale veiligheid. Dit behelst o.a. het geven van Rots & Waterlessen: psycho-fysieke lessen die de weerbaarheid bevorderen.

Onze school is ook een verkeersveilige school. Vanwege de voortdurende aandacht voor het verkeer heeft de school het label Verkeersveilige School van VVN gekregen.

Gezamenlijke afspraken, regels en routines vinden we belangrijk. De kaders die deze vormen, zorgen voor veiligheid, duidelijkheid en relatieve rust. In een dergelijke omgeving groeit het (zelf)vertrouwen en wordt de basis gelegd voor een sterke focus op leren.

Onze lessen zijn leerkrachtgestuurd. We vinden een krachtige instructie heel belangrijk: de leerkracht doet het voor, leerkracht en leerlingen doen het samen, de leerlingen doen het zelf. Via deze route bevorderen we het (zelf)vertrouwen en laten we de leerlingen los richting het zelfstandig werken. Soms kunnen de betere leerlingen de instructie overslaan of overnemen van de leerkracht. Daar hebben we ook aandacht voor.

De tablet neemt een belangrijke plaats in in het onderwijs als hulpmiddel. De groepen 1 tot en met 3 gebruiken de tablet voor herhalingsdoelen. Werken met concreet materiaal blijft voorop staan in de ontwikkeling.

In de groepen 4 tot en met 8 kunnen we met het Snappetdashboard snel de resultaten op het gebied van Taal, Spelling en Rekenen analyseren. Zo kunnen we vrij eenvoudig maatwerk bieden. Sommige kinderen krijgen meer van hetzelfde, andere meer uitdaging. Ook in deze groepen is het werken met de tablet geen doel op zich. Het leren van en met elkaar vinden we bijzonder belangrijk als tegenhanger in deze individualistische maatschappij.

In de 21e eeuw is samenwerken een belangrijke vaardigheid. In de instructiefase bevorderen we het samenwerken door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Bij de wereldoriënterende vakken speelt het samenwerken in groepen een grotere rol wanneer de leerlingen op ontdekkingstocht gaan.

In de schoolgids vindt u meer informatie over onze uitgangspunten. Deze ligt ter inzage op school.