Visie en missie

Onze visie

't Fonnemint is de basis om te groeien.
Obs 't Fonnemint is een school die open staat voor iedereen.
Wij bieden een gestructureerde, veilige en inspirerende leeromgeving, waarin het kind cognitief, sociaal-emotioneel en creatief groeit.

Onze missie

Met onze onderwijsdoelen willen wij kenbaar maken waar we als 't Fonnemint voor staan en wat we willen bereiken wanneer de kinderen aan het einde van groep 8 onze school verlaten.

Ons onderwijs richt zich op:

  • de geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen.
  • maatwerk op het gebied van kennis en vaardigheden: ieder kind kan groeien.
  • betrokkenheid bij elkaar en de omgeving.
  • het ontwikkelen van een (pro-) actieve houding.
  • een veelzijdige ontwikkeling van ieders talenten.

Veilig, samen, zelfstandig

O.b.s. ’t Fonnemint levert maatwerk, geeft persoonlijke aandacht en biedt veiligheid binnen de geborgenheid van het leerstofjaarklassensysteem. Met dat systeem onderscheiden we ons in een onderwijswereld die zoekt naar nieuwe manieren om de individuele leerling maximale aandacht te geven. Wij vinden dat wij dat kunnen door in het traditionele systeem binnen de veiligheid van de vaste groep te differentiëren in niveau en talent.

Onze pijlers zijn:

  • Veilig leren en leven
  • Samen werken, leren en leven,
  • Zelfstandig werken en leren.

Onze school heeft van de GGD het vignet De Gezonde School gekregen vanwege haar inzet op het gebied van de sociale veiligheid. Dit behelst o.a. het geven van Rots & Waterlessen: psycho-fysieke lessen die de weerbaarheid bevorderen.

Onze school is ook een verkeersveilige school. Vanwege de voortdurende aandacht voor het verkeer heeft de school het label Verkeersveilige School van VVN gekregen.

Gezamenlijke afspraken, regels en routines vinden we belangrijk. De kaders die deze vormen, zorgen voor veiligheid, duidelijkheid en relatieve rust. In een dergelijke omgeving groeit het (zelf)vertrouwen en wordt de basis gelegd voor een sterke focus op leren.

Onze lessen zijn leerkrachtgestuurd via Explicitiete Directe Instructie. We vinden een krachtige instructie heel belangrijk: de leerkracht doet het voor, leerkracht en leerlingen doen het samen, de leerlingen doen het zelf. Via deze route bevorderen we het (zelf)vertrouwen en laten we de leerlingen los richting het zelfstandig werken. Soms kunnen de betere leerlingen de instructie overslaan of overnemen van de leerkracht. Daar hebben we ook aandacht voor.

De tablet neemt een belangrijke plaats in in het onderwijs als hulpmiddel. De groepen 1 tot en met 3 gebruiken we de tablet voor herhalingsdoelen. Werken met concreet materiaal blijft voorop staan in de ontwikkeling.

Vanaf groep 4 werken we meer en meer met de digitale software van de uitgeverijen. Zo kunnen we snel de resultaten analyseren vrij eenvoudig maatwerk bieden. Sommige kinderen krijgen meer van hetzelfde, andere meer uitdaging. Ook in deze groepen is het werken met de tablet geen doel op zich. Het leren van en met elkaar vinden we bijzonder belangrijk als tegenhanger in deze individualistische maatschappij.

Rekenen bieden we tot en met groep 5 nog voornamelijk op papier aan vanwege de focus op het inslijpen van de basisvaardigheden. Taal en Spelling verwerken de kinderen vanaf groep 4 digitaal.

In de 21e eeuw is samenwerken een belangrijke vaardigheid. In de instructiefase bevorderen we het samenwerken door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Bij de wereldoriënterende vakken speelt het samenwerken in groepen een grotere rol wanneer de leerlingen op ontdekkingstocht gaan.

In de schoolgids vindt u meer informatie over onze uitgangspunten. Deze ligt ter inzage op school.