Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

Het mailadres van de MR is mr.tfonnemint@gmail.com.

Taken

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de raad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Samenstelling

In het basisonderwijs bestaat de MR alleen uit ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de manier waarop verkiezingen gehouden worden.

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit:

Voorzitter: Titia Okkinga (oudergeleding)

Secretaris: Klasina Oud (personeelsgeleding)
Overige leden oudergeleding: Marije Hulshof, Robin Zondervan
Overige leden personeelsgeleding: Symentsje Hibma, Gerard Mulder

 

Instemmingsrecht onderwijs

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht onderwijs

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de MR geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. 

In de bijlage vindt u het mr-reglement. Tevens kunt u de actie- en besluitenlijst van het lopende jaar inzien.

 

Onderwerpen

Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen jaarlijks de revue passeren in de MR en welke bevoegdheden daaraan verbonden zijn:

 

 Jaarplanning MR

November

Scholingsbehoefte MR-leden inventariseren

Werkgroepen samenstellen (formatie, ouderparticipatie, begroting)

Januari

-

April

Formatieplan (instemming PMR)

MR-verkiezingen

Vakantieregeling (adviesrecht MR, instemming PMR i.v.m. werktijden)

Definitief formatieplan

Schoolgids (instemming OMR)

Data vergaderingen

Juni

Schoolplan (eens in de vier jaar, instemmingsrecht MR)

Schooljaarplan (informatierecht, vaak doorgeschoven naar oktober)

Schooljaarverslag (informatierecht, vaak doorgeschoven naar oktober)

Werkverdelingsakkoord (instemming PMR)