Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie: ze worden dikwijls door elkaar gehaald.

Ouderbetrokkenheid houdt in dat ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van het kind (in brede zin) te stimuleren. Ouderbetrokkenheid is iets anders dan ouderparticipatie. Onder ouderparticipatie verstaan we al het vrijwilligerswerk dat ouders voor school verrichten zoals bijvoorbeeld verkeers-en luizenouders, ouders die helpen bij de schoolactiviteiten, in de mr enz.

Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af. Ze wordt gevoed door een goede interactie tussen school en ouders/ verzorgers. Daar waar er een intensieve samenwerking is ten aanzien van het welbevinden en de schoolontwikkeling, zal het kind zich beter ontwikkelen. Dit blijkt uit diverse onderzoeken.

Op school zijn er diverse ouderavonden waarop er contact mogelijk is tussen ouders en leerkrachten. Te denken valt aan de eerste klassenouderavond van het schooljaar. Daarnaast zijn er twee verplichte gespreksavonden en één verzoekavond bij ons op school. Merkt u echter veranderingen in het gedrag van uw kind of komt uw kind met verhalen thuis die u zorgen baren, wacht u dan niet tot de ingeroosterde contactmomenten, maar neem zo snel mogelijk contact op met de groepsleerkracht(en), bij voorkeur persoonlijk of telefonisch aan het einde van de dag. 

Soms is het belangrijk dat er thuis extra ondersteuning van het leerproces nodig is. In groep 3 kan dat voorbeeld zijn: meer (voor)lezen met uw kind. Ook dit is ouderbetrokkenheid. U mag van ons verwachten dat wij onderwijs op maat bieden, maar we zijn geen privéschool die individueel onderwijs biedt. Een aantal kinderen heeft er baat bij dat u thuis dat extra schepje bovenop onze inzet of uw eigen inzet doet. U kunt ervan op aan dat we de extra investering aan u voorleggen, als we dat nodig achten. Dit kan ook het geval zijnhet huiswerk van leerlingen in groep 5 en hoger.

Onder de knoppen hiernaast vindt u een aantal item die vallen onder ouderparticipatie. Dit is zeker een vorm van betrokkenheid waar de school niet zonder kan!